تصفیه آب با سنگ زئولیت معدنی

خواص جذب آلودگی میکروبی با زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی در فیلتر شنی در
پیش تصفیه آب و فیلتر شنی های تصفیه خانه ها و خواص جذب آلودگی های
میکروبی و نیتریت و حذف نیترات و حذف کدورت بهتر برای تامین آب شهری

تصفیه آب با سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی برای تصفیه خانه آب شهری
انحصار فروش زئولیت کلینوپتیلولیت در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب

((استفاده سنگ زئولیت معدنی درتصفیه آب و سختی گیری آب و حذف نیترات ))
حذف نیترات در عملکرد این فیلتر بسیار مفید است و در حذف کدورت و برم آب دریا
زئولیت کلینوپتیلولیت مفید است در خواص و عملکردسنگ کلینوپتیلولیت معدنی
فرمول اصلی این نوع سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت در سختی گیری آب تا بخشی
مفید وکاربردی نیز می باشد.

زئولیت کلینوپتیلولیت قابلیت جذب کلسیم و منیزیم را تا حدی داراست و کنترل می نماید
و بهتر آن است که از این نوع سنگ معدنی در یک دوره درفیلتر شنی های تصفیه خانه
استفاده نمود و خواص اصلی آن را به دست آورد و100٪ نتیجه بهتری نسبت به سلیس
دارد.

تصفیه آب با سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی
زئولیت کلینوپتیلولیت با توجه به خواص تغیر یون همچنین در حذف نیترات و کدورت
بهتر از سلیس می باشد.

استفاده زئولیت معدنی طبیعی ( سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت)
سنگ کریستالی بدلیل اختلاف فشار اسمزی طبیعی ، خاصیت تبادل یونی و ایجاد
بالانس بین سنگ معدنی و محیط خارجی قادرند از خود واکنشهایی نشان دهند که
این واکنشها تبدیل به تغیر یون حذف برخی آنیون ها و حذف برخی کاتیون ها می گردد .

همچنین سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی در پیش تصفیه آب های سخت بسیار کاربرد
داشته و پس از تست بازدهی خود را نشان داده است حذف آلودگی حذف نیترات و حذف
برم و دیگر واکنشهای این زئولیت از سنگ سیلیس بسیار پرکاربرد تر بوده و خواص بیشتری
در پیش تصفیه دارد .

(((ساخت فیلتر معدنی مینرال با زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی ایران )))
تصفیه آب با سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی

در برخی از فیلترها سنگ معدنی بدون آنالیز دیده میشه که احتمال خطرناک بودن برخی
از آنان نیز وجود دارد و اینکه آیا این سنگ معدنی یا فیلتر مینرال از خود واکنش مفیدی
نشان می دهد یا نه مشخص نیست ولی اگر سنگ معدنی آنالیز شده مشخص گردد
که چه خواصی این سنگ بر خروجی های آب تصفیه شده دارد می توان با اطمینان
از آن استفاده کرد.

((سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی کریستالی در تصفیه آب و تصفیه کشاورزی ))

بعد از نتایج و آزمایشات کامل در استفاده سنگ زئولیت معدنی در پیش تصفیه
کشاورزی نتیجه حاصله از این نوع سنگ سختی گیری و تنظیم کلسیم و منیزیم
و آهن است که مهمترین بخش آب کشاورزی نیترات و نیتریت است که این نوع سنگ
معدنی تا بخشی از این نوع آلودگی را ازبین میبرد و ویتامین های این سنگ معدنی
کریستالی در زمان طولانی به زمین کشاورزی انتقال داده می شود.

((استفاده خاک زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی در مناطق خشکی ))
مصرف این نوع خاک با توان نگهداری آب در سلول های میلیونی خود به سرعت
درخود رطوبت و آب را جذب و درزمان مدت طولانی در خود نگه داشته ودر زمان
بلند مدت میتواند این رطوبت را به خاک انتقال نماید ویک نوع خنثی کننده آلودگی
کودهای شیمیایی در خاک است و خود این نوع خاک معدنی نیزمانند
کود عمل می نماید .

((( شکل فیزیکی زئولیت کلینوپتیلولیت و خاک معدنی زئولیت کلینوپتیلولیت )))

سفید و کرم کریستالی سبک 100٪ معدنی خالص
به صورت خاک ریز از سایز 0تا 1 میلیمتر
سفارش سایز 1 تا 3 میلیمتر
سفارش سایز 3تا 10 میلیمتر
به صورت سنگ ریزه و درشت در ابعاد مختلف و سفارشی در معدن
ساخت فیلتر شنی برای پیش فیلتر های تصفیه آب
شکل سنگ سلولوزی و اسفنجی

توضیحات :

*کاربرد سنگ زئولیت در جذب آلودگی تصفیه آب شهری
* کاربرد زئولیت کلینوپتیلولیت برای حذف نیترات تصفیه خانه آب شهری
* کاربرد زئولیت کلینوپتیلولیت در تصفیه فاضلاب
* کاربرد زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی درتصفیه فاضلاب صنعتی
*آنالیز شیمیایی زئولیت
* فرمول زئولیت
*انواع زئولیت های طبیعی
*انواع زئولیت های مصنوعی
*فیلتر تصفیه آب زئولیت
*تصفیه آب زئولیت

جهت خرید زئولیت معدنی ایران با خانم رضایی 09128435229 تماس حاصل نمایید .