استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت

کاربرد زئولیت در فرآیند تصفیه نفت خواص جذب زئولیت معدنی در پترو شیمی
ها فرآیند تولید و تصفیه نفت و گاز حتما با آزمایشات مربوطه می تواند کاربرد های
شفاف سازی کمک به سزایی نماید.

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت
هر گاه که یون مس با یونهای موجود در ملکول زئولیت مبادله شده باشد باعث می گردد
كه ساختمان ملکولی زئولیتهای طبیعی آرایشی خاص به خود گیرد که آنرا کاتالیزوری
مناسب برای واکنشهای ایزومریزاسیون ، کراکینگ (cracking) و اکسیداسیون در صنعت
نفت تبدیل می نماید.

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت
بر همین اساس از زئولیتهای طبیعی می توان به عنوان کاتالیزور برای شکستن ملکولهای
بزرگ استفاده کرد که همین امر تحولی شگرف در زمینه فعل انفعالات لازم شیمیایی در
صنایع نفت و پتروشیمی تبدیل نموده است.

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت
درسته نفت خام در برج تقطیر گرما داده می‌شود و با تقطیر جزء به جزء فرآورده‌های آن بر
اساس نقطه جوش از هم جدا می‌شوند ولی در برخی از نقاط مراحل تصفیه و جداسازی
البته برحسب اطلاعات جذبی این نوع سنگ معدنی زئولیت حتما در برخی از نقاط در
مسیر فیلتراسیون و جذب برخی از موارد حتما سنگ معدنی زئولیت می تواند با جذب های
سلولی خود می تواند کاربرد تصفیه داشته باشد.

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت :
واحد نمک زدایی(Desalter Unit)
واحد جداسازی اتمسفریک (Atmospheric Distillation Unit)
واحد جداسازی خلا (Vacuum Distillation Unit)
واحد بهبود هیدروتریتور نفتا (Naphta Hydrotreator Unit)
واحد اصلاح کاتالیستی (Catalytic Reformer Unit)
واحد هیدروتریتور چگالشی (Distillate Hydrotreator)
واحد شکافت کاتالیستی سیالی (Fluid Catalytic Cracking Unit
واحد شکافت هیدروکراکر (Hydrocracker Unit)
واحد اصلاح مرکس (Merox Treater
فرایند کک سازی (Caking Process)
واحد آلکالیشن (Alkylation Unit)
واحد دیمرزاسیون (Dimerization Unit)
واحد ایزومریزاسیون (Isomeration Unit
واحد تغییر بخار (Steam Reforming Unit

استفاده از زئولیتها در صنعت نفت به عنوان جذب نفت و رفع آلودگیهای نفتی
یکی از اصلی ترین كاربرد زئولیتها در صنعت نفت ، اثرات جذب کنندگی آن است.
با استفاده از زئولیتها می توان لکه های نفتی را جذب و محیط زیست را از آلودگی
پاک نمود. تجربیات متعدد نشان داده است که مخلوطی از زئولیت ، پرلیت کربنات
سدیم ، اسید تارتاریک و یک محلول آلی که بر روی هم وزن مخصوصی نزدیک نیم
گرم در سانتیمتر مکعب دارد قادر است بیش از 200 ساعت در سطح آب باقی بماند
و نفت را از سطح آب جذب و جمع آوری نماید .

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت Crude oil refining
از این خاصیت در زمان وجود نشت نفت از تانکر های بزرگ نفتی و یا سوانح اتفاق
افتاده برای این قبیل از تانکرها که باعث رها شدن حجم زیادی از نفت بارگیری شده
در سطح دریا ها می شود می توان استفاده نمود.

توضیحات:
* نتیجه گیری تقطیر جز به جز
* گزارش کار شیمی آلی تقطیر جزء به جزء
* شرح ازمایش تقطیر جزبه جز

Crude oil refining فروش ویژه سنگ زئولیت معدنی
Crude oil purification with zeolite
مدیریت فروش خانم رضایی 09128435229