سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور

خوراک دام و طیور با سنگ زئولیت معدنی
دو مدل از زئولیت در غذای مرغ میتوان استفاده کرد یکی از مواد ها همان
دانه های آماده است که خریداری میشه و در داخل موارد میکس شده یکی
از آن مواد هایی که در دانه های آماده تهیه میشه شن معدنی زئولیت است
و نوع دوم این است که خود زئولیت هم مستقیم مرغها علاقه زیادی به خوردن
زئولیت دارند وحتی درمرغهای محلی نیز مشاهده تخم دو زده نیز شده ایم در
زمان قدیم مرغهای محلی در هر نقطه که تغذیه می کردند.

سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
برخی آنها تخم دو زده نیز بستگی به نژاد و تغذیه تخم گذاری می کردند نکته این
موضوع چی بوده همین شن های زئولیت که در مناطق مختلف به صورت طبیعی
یافت می شده و مرغها مستقیم از این شنها تغذیه می کردند .علت همان بوده اون
شنها باعث می شده که در رشد کیفیت و قدرت تغذیه این شن های زئولیت
تاثیر گذار باشه و مرغ حتی تخم دو زده نیز می گذاشته به این علت بوده که این
شنها هم غذای مرغ را حضم می کرده هم با عث تقویت می شده در کیفیت می شده
این زئولیت ها غذای مستقیم مرغ هم میتونه باشه و مرغها با توجه به این موضوع
علاقه زیادی به خوردن این زئولیتها نشان می دهند که هم در رشد مرغها تاثیر گذار
است هم در برابر امراض مریضی و آنفولانزا مقاوم می شوند.

سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
خصوصیات فیزیكی و شیمیایی زئولیت طبیعی موجب به كارگیری وسیع آنها جهت
كاهش میزان تولید گازهای زیان آوری نظیر سولفید هیدروژن و آمونیاك و همچنین
كنترل رطوبت بستر در سالن های پرورش طیور گردیده است كه از نتایج آن افزایش
تولید تخم مرغ و سلامتی پرندگان بوده است .

مخلوط نمودن زئولیت پودر شده با كود طیور موجب به حداقل رساندن میزان تولید گاز
آمونیاك می شود. همچنین با افزودن زئولیت به جیره نهایی پرندگان نیز نتایج مشابهی
به دست نیامده است بدون آن كه سرعت رشد و قابلیت ماندگاری آنها تحت تاثیر قرار گیرد .

از دیگر اثرات بكارگیری زئولیت ها در جیره غذایی طیور كاهش اثرات سمیت افلاتوكسین
در طیور بوده است . اضافه كردن زئولیت به جیره غذایی جوجه های گوشتی توانسته
است نقائص استخوانی در آنها كمك نماید .

سنگ معدنی زئولیت در جیره های غذایی مرغ های تخمگذار موجب افزایش معنی داری
در تعداد و وزن تخم مرغ ها و همچنین بهبود كیفیت پوسته تخم مرغ و محتویات درونی آن
گردید همچنین در بررسی های انجام شده مشخص شد كه افزودن زئولیت های طبیعی
به جیره غذایی جوجه های گوشتی موجب افزایش وزن بهبود بازده غذایی و كاهش
درصد تلفات گردیده.

مزایای مصرف زئولیت در مرغ مادر و تخمگذار سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
١. جایگزینی در خوراك روزانه به جای ذرت و كنجاله و كاهش وابستگی به خارج
٢. كاهش رطوبت مدفوع و بستر در نتیجه اختلال در سیكل زندگی كوكسیدیا
٣. جلوگیری از مسمومیت قارچی (اسپرژیلوز )
٤. تنظیم جذب كلسیم و فسفر و در نتیجه استحكام بیشتر پوسته تخم مرغ
5- تقویت تخم مرغ و احتمال دو زده شدن تخم مرغ

سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
مزایای مصرف آنزیمیت در گوساله های پرواری
١. هضم بهتر خوراك , اشتهای بیشتر در نتیجه افزایش وزن گوساله ها تا ١٠ درصد
٢. جلوگیری از آلودگی های احتمالی در نتیجه جذب رطوبت بستر
٣. ازدیاد مقاومت دام در مقابل پاره ای از بیماریها به خصوص بیماری های روده ای
و كاهش چشمگیر درصد تلفات و عوارض (AFLATOXIN)
٤. جلوگیری از مسمومیت قارچی به خصوص جنبی آن
٥. جذب گازهای سمی نظیر آمونیاك و هیدروژن سولفوره

کاربرد سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
در حال حاضر در بازار پودر آنزمیت ویژه ای وجود دارد كه برای گوساله های نوزاد
تهیه گردیده و از تلفات جلوگیری و باعث ازدیاد اشتها و رشد بهتر آنها می گردد .
مقدار مصرف آنزمیت برای هر یك كیلوگرم وزن گوساله 1 – 1/5 گرم است كه باید
در شیر یا آغوز مصرفی گوساله ها مخلوط گردد .

برای مثال چنانچه وزن گوساله نوزاد ٤٠ كیلوگرم باشد 25تا 30 گر م آنزمیت در یك
روز داخل شیر یا آغوز نموده و پس از بهم زدن به گوساله ها خورانده شود . به
عبارت دیگر میزان مصرف در هر لیتر شیر ١٥-١٢ گرم می باشد .به تدریج كه گوساله
بزرگ می شود مقدار مصرف آنزیمیت به همان نسبت بیشتر و زمانی هم كه شروع
به خوراك علوفه می نماید حداقل ٣ درصد وزن علوفه ای كه خورانده می شود از
آنزمیت دایم كه در كیسه های ٥٠ كیلویی عرضه می شود استفاده گردد .

زئولیت معدنی گوساله از اغلب مسمومیتها(قارچی – میكروبی و فلزی ) جلوگیری
می نماید .بهتر است برای پی بردن به خاصیت آنزمیت كه ویژه گوساله ها تهیه شده
حداقل برای یك گوساله بطور منظم و مرتب استفاده نموده و نتیجه آن را در مقایسه با
گوساله های دیگر ملاحظه كرد.

كاربرد سنگ زئولیت معدنی در گوسفند داری
افزودن زئولیت به جیره با افزایش قابلیت هضم پروتئین خام چربی خام و دیواره سلولی
عملكرد بره های نر پرواری را بهبود بخشیده و موجب افزایش وزن نهائی
افزایش وزن روزانه و بهبود

ضریب تبدیل خورا ك, پروتئین قابل متابوسیم می گردد . زئولیت با توجه به خواص منحصر
به فرد خود سبب افزایش درصد پروتئین خام و كاهش چربی خام لاشه گردیده و از این
طریق می تواند در تامین نیاز پروتئینی جمیعت جوان كشورمان موثر باشد و نیز با داشتن
كاتیونهای مربوطه موجب افزایش توازن كاتیون – آنیون گردیده و همچنین با فراهم ساختن
عناصر مورد نیاز (DCAB) جیره میكروارگانیسم ای شكمبه سبب سنتز پروتئین میكروب
شده و از این طریق حیوان را با منبع پروتئین ارزان و با كیفیت بالایی مهیا می سازد .

می توان زئولیت را به مقدار ٤% ماده خشك جیره بدون اثرات جانبی به جیره بره های
پرواری اضافه نمود . از دیگر مزایای استفاده از آنزمیت , جلویگری از اسهال بره ها و
گوسفندان و متعادل نمودن فلور میكروبی روده ها و كاهش تلفات به ویژه در بره ها ,
جذب بهتر كلسیم و جلوگیری از خاك خوری گوسفندان و ازدیاد مقاومت دام در مقابل
پاره ای از بیماری ها به خصوص بیماری های روده ای و كاهش تلفات می باشد.

سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
مدیریت فروش سنگ زئولیت معدنی
خانم رضایی 09128435229