کاربرد زئولیت در کشاورزی

برخی از خاک های کشاورزی درچرخه باغداری به علت شوری ضعیف و تولید میوه درختان
کم می شود و در نهایت رو به خشکی ودرختان خشک می شوند.

خاک های فرسوده یا بدون کشت که به علت خشکسالی و شوری آب از چرخه کشاورزی
کنار می روند را می توان با اصلاح خاک کشاورزی دوباره حاصلحیز نمود راهکارها این است
که از طریق تعویض کاتیونهای خاک و اصلاح خاک و اضافه نمودن سنگ معدنی زئولیت دوباره
خاک را زنده کردو همچنین استفاده از سیستم ازن ژنراتور و ازن زنی و فیلتر تحت فشار
شنی معدنی زئولیت نیز تاثیر بسیار زیادی در تصفیه آب کشاورزی دارد.

اصلاح نمودن خاک کشاورزی برای حاصلخیزی خاک ، علمی است که از قابلیت خاکهای
در تامین مقدار مطلوبی از عناصر غذایی برای محصولات متنوع کشاورزی و زراعی
مناسب است و از لحاظ فیزیکی خاک باید به آن دقت نماییم .

کاربرد زئولیت در کشاورزی
همانطوری که میدانیم خاک کشاورزی مثل گیاهان زنده است و قدرتی که از خود به نمایش
می گذارد طبیعت از آن لذت می بردو طبیعت کشاورزی و منظره های سر سبز به آن وابسته
هستند و بدون خاک مناسب رشد گیاهان طبیعت سرسبز تبدیل به خشکساری می شود
در برخی از نقاط این خشکساری به وسیله جوء آب و هوا و سختی خاک به وجود می آید.

بیشتر خاکهای خشک و بی حاصل قابل احیا می باشد و این مناطق خشکساری قابل ترمیم
و قابل برگشت می باشد و میتوان خاک راهم احیا و به چرخه طبیعت بازگرداند 100 % درصد
مناطق خشکساری رامیتوان ترمیم و قابل رشد گیاهان و درختان نمود .

کاربرد زئولیت در کشاورزی
به عبارت دیگر، حاصلخیزی خاک مجموعه ای از فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی
است که کنترل کننده فراهمی عناصر غذایی است . آگاهی از این فرآیندها و برهم کنش ها
برای تامین مناسب عناصر غذایی مورد نیاز محصولات گیاهی ضروری می باشد .

اصلاحات خاک کشاورزی بر مبنای اصول مواد فیزیکی و شیمیایی خاک است با تغیر یونهای
خاک کشاورزی از طریق سنگ زئولیت معدنی می توان عناصر خاک را تغییر داد و حاصلخیز نمود.

که در خاک میتوان این نوع عناصر را با آزمایش خاک به دست آورد و میتوان با آنالیز خاک این
اصلاحات را تنظیم نمود و خاک مناسب و استاندارد به دست آورد با افزایش مواد قلیایی و
بعضی از موادهای شیمیایی میتوان عناصر خاک را تنظیم نمود .

باغدارن و کشاورزان عزیز باید قبل از سر رسید فصل کار خود پیش بینی های لازم را برای
تصفیه آب کشاورزی و همچنین تصفیه و استاندارد سازی خاک کشاورزی قبل از فصل
کاری و رشد درختان و بیدار شدن درختان و شکوفه زدن درختان وگیاه را انجام .

کاربرد زئولیت در کشاورزی
یکی از خواص سنگ زئولیت معدنی برای درختان و گیاهان با کیفیت بهتر و با قدرت بالای
عنچه زدن است که در استقامت غنچه میوه بسیار کاربرد دارد وبه سادگی غنچه از
درخت جدا نمی شود.

هدف اصلی حاصلخیزی خاک کشاورزی ، تهیه مناسب و متعادل عناصر غذایی مورد نیاز
گیاهان است . باتوجه به آنکه نیاز گیاهان به عناصر غذایی متفاوت می باشد ، نوع کشت
محصول و نوع فصل نیز میتواند تاثیر گذار باشد . خاکی که برای یک گیاه حاصلخیز تلقی
می شود . الزاما نمی تواند برای گیاه دیگر نیز حاصلخیز باشد .

عواملی مانند عمق ، نوع بافت خاک کشاورزی ، نوع ساختمان و طبقه بندی خاک کشاورزی
، نوع ترکیب شیمیایی خاک و شیب و آنیون های تاثیر گذار در باروری خاک کشاورزی دارند.

حاصلخیزی خاک منجر به کاهش راندمان تولید می گردند. درحالی که در خاک هایی با املاح
متوسط ، اعمال مدیریت مناسب باعث افزایش راندمان تولید محصول می شود در نهایت
تصفیه آب کشاورزی در کیفیت و راندمان تولید محصولات کشاورزی تاثیر گذار است.

کاربرد زئولیت در کشاورزی
همچنین بعد از احیای زمین هم زمین کشاورزی حاصلخیز می گردد و هم ارزش آن زمین
چند برابر می گرد .

خواص بالای زئولیت در باغات میوه :
خواص زئولیت معدنی در باغات پسته نیز به دلیل استقامت بالای پسته در برابر خشکسالی
و همچنین حاصلخیزی آن با سنگ زئولیت معدنی کاربرد بالایی در رشد درختان پسته
و زیتون و درختان لیمو و پرتقال و کیوی و دیگر باغات دارد.

کاربرد زئولیت به دلیل حفظ آب و خیره آب در سنگ زئولیت :
صرفه جویی بسیار بالا در زمینه آب چاه کشاورزی نیز دارد چون زئولیت آب را در خود
جذب نموده و به آرامی از خود خارج می نماید و این فرصت بسیار خوبی برای نگهداری
آب چاه در دل این سنگ می باشد.

کیفیت چند برابر محصول توسط سنگ زئولیت معدنی :
به دلیا املاح مناسب و خواص دارویی و درمانی این سنگ پس از واکنش در نزدیکی ریشه
درختان باعث کیفیت و مزه بسیار خوب میوه از طریق این زئولیت معدنی می گردد.

سنگ معدنی زئولیت قابل میکس باخاک می باشد و معمولا در هر هکتار بستگی به
نوع خاک از 27 تن در هر هکتار الی 57 تن در هکتار قابل میکس با خاک می باشد

توضیحات :
* کاربرد زئولیت در باغ پسته
* استفاده سنگ زئولیت معدنی در باغ پسته
* قیمت زئولیت کلینو پتولیت
* کاربرد زئولیت در کشاورزی
* قیمت زئولیت کشاورزی

مدیریت فروش خانم رضایی
09128435229