کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی : زئولیت کلینوپتیلولیت

فروش زئولیت کلینوپتیلولیت مستقیم از معدن :
در میکس زئولیت باید به 16 عنصر خاک دقت نماییم ؟

شانزده عنصر شیمیایی خاک :
شامل ( کربن، اکسیژین و هیدروژن ) این سه عنصر از دی اکسید کربن و آب
بدست می آیند ، به همراه عناصر نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم
،گوگرد،آهن ،منگنز ،روی ،مس ،بر، مولیبدن و کلر ،برای رشد تمام گیاهان مورد
نیاز می باشد .

برخی از گونه های گیاهی ، به یک یا چند عدد از عناصر کبالت ،سدیم ،
وانادیم و سیلیسیم نیز نیاز دارند .

با آزمایشات مربوطه می توان تشخیص داد که چقدر در هر هکتار زئولیت
میکس نماییم تا خاک جوان سازی شود.

فروش زئولیت کلینوپتیلولیت مستقیم از معدن :
درحالی که کربن و اکسیژن از دی اکسید کربن هوا تامین می شوند، منبع اولیه
سایر عناصر ضروری ، خاک می باشد. سایر عناصر به جز هیدروژن آب ، عناصرغذایی
معدنی نامیده می شوند . تنها برخی از سیزده عنصر غذایی معدنی ضروری در خاک
کشاورزی دارای فرم شیمیایی هستند که می تواند فورا به وسیله گیاهان
مورد استفاده قرار گیرد.

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی : زئولیت کلینوپتیلولیت
بخش های غیر قابل استفاده غیر قابل جذب ، که سرانجام برای گیاهان قابل جذب
می شوند ، دو نوع هستند :ممکن است در ترکیب با مواد آلی مانند: نیتروژن ،
درهوموس خاک ، و یا در ذرات جامد معدنی خاک کشاورزی مانند : پتاسیم تثبیت
شده در برخی از رس های خاک وجود داشته باشند که هرکدام در نوع خود باید
کنترل گردد.

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی در تامین عناصر غذایی
زمان لازم برای کامل شدن تجریه و انحلال این ترکیبات ، از چند روز تا صدها سال
متغیر می باشد . خاک ها دارای قابلیت های متفاوتی برای تامین عناصر غذایی
معدنی مورد نیاز گیاهان هستند . این ویژگی امکان طبقه بندی خاک ها بر اساس
سطح حاصلخیزی آن ها را فراهم می آورد .سطوح این طبقه بندی می تواند از
کمبودتا کفایت و یا حتی سمیت مازاد یک یا چند عنصر غذایی متغیرباشد.

کمبود جدی تنها یکی از عناصر غذایی ضروری عملکرد گیاه را به طور قابل توجهی
کاهش می دهد. چندین خصوصیت خاک در تعیین حاصلخیزی یک خاک اهمیت دارند
.یکی از این خصوصیات ، جذب و ذخیره عناصر غذایی بر روی سطوح ذرات خاک است .

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی برای جذب عناصر: زئولیت کلینوپتیلولیت
جذب عناصر غذایی ، از طریق جذب بر روی ذرات دارای بار منفی خاک صورت می گیرد.
این نوع جذب ، تبادل کاتیونی کاتیون های جذب شده با کاتیون های دیگر موجود در
محلول تبادل می شوند نامیده شده و مقدار کاتیون های غذایی که یک خاک جذب
می کند ، ظرفیت تبادل کاتیونی CEC خاک نامیده می شود .

بار منفی در خاک تاثر آن در خاک کشاورزی و گیاهان گلخانه ای
بار منفی خاک ها در ارتباط با ذرات رس می باشد ، اما بخشی از ظرفت تبادلی خاک
از ماده آلی هوموس منشاء می گیرد . بارهای منفی ماده آلی عمدتا از گروه های
عاملی فنولیک و کربو کسیلیک سرچشمه می گیرند.

از آنجایی که این گروه های عاملی ، اسید های ضعیفی هستند ، با افزایش پی اچ بار
منفی ماده آلی خاک افزایش می یابد. بارهای منفی ماده آلی خاک مانند رس ها ،
کاتیون ها را جذب می کنند . نسبتی از ظرفیت تبادل کاتیونی که به رس های خاک
و یا ماده آلی اختصاص می یابد به مقدار هر یک از آن ها در خاک و نوع رس ها
بستگی دارد.

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی درتبادل یونی :
در اکثر خاک های معدنی ، رس ها خاک بخش بیشتری از ظرفیت تبادل کاتیونی
را شامل می شوند . دربین خاک های معدنی ، خاک هایی که دارای رس بیشتر
و شن و سیلت کمتری هستند ، بیشترین ظرفیت تبادل کاتیونی دارند .

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی : زئولیت کلینوپتیلولیت
از جمله عوامل موثر در کاهش حاصلخیزی خاک ، اسیدی شدن خاک می باشد.
به طور کلی سه عامل در اسیدی شدن خاک ها نقش دارند.:

1 به هنگام برداشت محصولات ، بازهای کاتیونی به همراه گیاه خارج می شوند.
2 بازهای تبادلی ، به همراه آب زهکشی به زیر ناحیه ریشه گیاه انتقال می یابند .
3 از آنجایی که بخش زیادی از کود نیتروژنی به کار برده شده برای گیاهان ، حاوی
نیتروژن آمونیومی می باشد این مسئله هم در مورد کودهای آلی و هم در مورد
کودهای شیمیایی صدق می کند . افزودن مقادیر زیادی نیتروژن آمونیومی اسیدی
شدن خاک را به دنبال دارد .

تغیر پی اچ خاک PH خاک کشاورزی توسط سنگ زئولیت سبز و کرم
پی اچ خاک ، یکی از مهم ترین ویژگی های خاک و یک متغیر اصلی محسوب می شود
. دربین پارامترهای قابل اندازه گیری در تعیین خصوصیات خاک ، بدون شک پی اچ یکی
از متداول ترین آن هاست که میکس نمودن زئولیت با خاک کشاورزی بسیار کاربرد
وسیعی در تغیرات PH خاک دارد.

تغیریونهای خاک کشاورزی و PH کشاورزی توسط زئولیت ها
تست آنالیز PH با توجه به سادگی و سرعت اندازه گیری ، اندازه گیری پی اچ یکی
از آزمونهای رایج آزمایشگاه های خاک شناسی بوده و آگاهی از آن نیازمند شناخت
فرآیندهای شیمیایی مهم مانند تحرک یونی ، تعادلات رسوب و انحلال ، سینتیک رسوب
و انحلال ، تعادلات اکسیداسیون و احیاء و همچنین قابلیت دسترسی عناصر غذایی
برای گیاهان و پاسخ منفی بسیاری از گونه های گیاهی به اسیدیته خاک می باشد
نتیجه حاصله از این تغیرات با زئولیت سبز معدنی می تواند واکنشهایی به خاک
کشاورزی دهد که باعث جوان سازی خاک می گردد.

تغیرات تصفیه آب و ازن زنی به آب چاه کشاورزی
تاثیرات ازن زنی به آب چاه کشاورزی باعث میگردد که تغیراتی در فاز جامدات و گازها
و مایع جات خاک شود : خاک کشاورزی مخلوط پیچیده ای از ترکیبات فاز جامد، مایع
و گازها هستند و پی اچ خاک ، حاصل برهمکنش این فازها با یکدیگر می باشد.همچنین
این ترکیبات ، خاک ها را در مقابل تغییرات پی اچ ناشی از ورود اسیدها و بازها که به طور
طبیعی یا در اثر فعالیت های انسانی صورت می گیرد که به راحتی می توان واکنشهایی
مثبت رشد درختان میوه در خاک ایجاد کرد .

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی : زئولیت کلینوپتیلولیت
واکنشهای صنعتی در میکس سنگ زئولیت معدنی بسیار کاربرد داشته و تغیرات بسیار
زیادی در کاهش مصرف آب چاه و همچنین رشد درختان و رشد محصول با کیفیت داشته
و این اطلاعات از واکنش های تامپون کننده پی اچ برای شناخت هوادیدگی طبیعی خاک
کشاورزی وواکنش خاک به ورود آهک ، کودهای نیتروژنی اسیدزا، زباله های معدنی
اسیدی و باران اسیدی ، ضروری است .

توضیحات فروش
* فروش زئولیت سمنان
* فروش زئولیت کلینوپتیلولیت
* قیمت کود زئولیت
* کاربرد زئولیت در کشاورزی
* کاربرد زئولیت در کشاورزی
* قیمت زئولیت در بازار

فروش زئولیت کلینوپتیلولیت مستقیم از معدن :
مدیریت فروش خانم رضایی
09128435229