کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی

کاربرد سنگ زئولیت در بستر رودخانه پیشگیری از انتقال میکروب و پیشگیری از ویروس
و پیشگیری از انتقال کدورت وفیلترهای اولیه برای تصفیه آب ورودی پرورش ماهی
قابل اجرا در داخل رودخانه و ورودی آب رودخانه در پرورش ماهی با ارائه نقشه

کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی:
یکی از راهای پیشگیری و درمان سرایت بیماری و رفع آلودگی منطقه استفاده از سنگ
معدنی زئولیت به خاطر جذب آلودگی و میکروبی آن ریختن این شن زئولیت در بستر رودخانه
ها یعنی حدود 100 الی 200 متر بالاتر قبل از ورودی آب رودخانه به پرورش ماهی است
قبل ورود آب رودخانه به پرورش ماهی بتواند از خود واکنش دهد البته به خاطر اینکه این
زئولیت ها در بستر رودخانه شسته نشود یا آب به پایین تر نبرد بتواند ماندگاری داشته
باشد با روش خواصی باید کنترل شود .

کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی:
برخی از پرورش ماهی ها در بستر رودخانه ها چاه زدن و از آب چاه همان رودخانه برای
پرورش ماهی استفاده میکنند که همین روش برای آنها هم جوابگو است .

دومین راه پس از تخلیه شن زئولیت در بستر رودخانه ها استفاده از دستگاه ازن ژنراتور
شرکت تمدن آریا است که می توان آب ورودی پرورش ماهی را ضد عفونی نمود و سومین
روش تزریق گاز ازن در استخر های پرورش ماهی به صورت تزریق مستقیم گاز ازن پلاسما
در استخرهای پرورش ماهی است.

یکی از اساسی ترین مشکل پرورش ماهی ها این است که در صورت خرید بچه ماهی
مبتلا به ویروس منطقه پرورش و استخر های پرورش ماهی را آلوده نموده و آب خارج
شده از پس آب پرورش ماهی نیز رودخانه و منطقه آن دور بر را آلوده می نماید.

کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی:
در صورت آلودگی استخر های پرورش ماهی به ویروس و خروجی فاضلاب یا پس آب
پرورش ماهی به رودخانه در مسیر پایین تر از رودخانه اگر پرورش ماهی دیگری باشد
آن پرورش ماهی دیگری نیز آلوده ویروسی می شود و همین مسیر ادامه پیدا می کند
تا منطقه آلوده شود.

کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی
مشکل چیست و چکار باید کرد؟
برای پرورش ماهی های آلوده به ویروس با ریختن سنگ زئولیت در بستر رودخانه بالا
دست و ازن ژنراتور برای ضد عفونی نمودن و استفاده از سیستم الکترود می توان
آب ورودی را تقویت و از تلفات جلوگیری کرد و حداقل امکان آب خروجی را که می تواند
ادامه مسیر رودخانه را که آلوده میکند را کنترل نمود.

کاربرد زئولیت در جذب آلودگی :
ظرفت تبادل کاتیونی زئولیت ، تغیرکاتیون ها است . بارهای الکتریکی زئولیت معمولا
گروهی از کاتیون ها را جذب و برخی ها رو تغیرمی دهد . کاتیونهای آلوده به طور
الکترواستاتیکی بر روی سنگ زئولیت نگهداری می شوند و توسط سایر کاتیونهای
سنگ قابل تبادل هستند که این فرآیند، تبادل کاتیونی جذب آلودگی رو سطح می گردد.
ذرات میکروبی که مسئول جذب و تبادل کاتیونها هستند ، کمپلس های تبادلی نامیده
می شوند . واکنشهای تبادل ، خود به خودی هستند .

چنین واکنش هایی در طبیعت به عنوان واکنشهای هستند که به صورت طبیعی
جذب نمی گردد و این واکنشها با اصول تبادل کاتیونی می تواند واکنش از خود
نشان دهدمی توان این تبادل را به وسیله زئولیت ایجاد کرد.

توضیحات :
*نصب ازن ژنراتور شرکت تمدن آریا
* نصب و راه اندازی سیستم ازن زنی
* نصب دستگاه ازن ژنراتور پلاسما
* نصب و راه اندازی تزریق گاز ازن در استخر پرورش ماهی
* تزریق گاز ازن در پرورش ماهی
* تزریق گاز ازن استخر پرورش ماهی
* قیمت تجهیزات پرورش ماهی
* استخر پرورش ماهی مدار بسته
* دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قزل آلا
* انواع هواده پرورش ماهی
* قیمت دستگاه اکسیژن ساز پرورش ماهی
* قیمت دستگاه تصفیه آب استخر پرورش ماهی
* وسایل مورد نیاز برای پرورش ماهی
* هزینه پرورش ماهی قزل آلا در سیستم مدار بسته
* پرورش ماهی در سیستم مداربسته
* قیمت تصفیه آب پرورش ماهی
* دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قزل آلا
* کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی
* نحوه ریختن زئولیت در بستر رودخانه پرورش ماهی

اجرای پیمانکاری و چیدمان سنگ زئولیت در بستر رودخانه
اجرای سیستم مدار باز تصفیه آب ورودی پرورش ماهی
فروش سنگ و کلوخه زئولیت برای پرورش ماهی

مدیریت فروش :
خانم رضایی 09128435229